Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-2018

 • Εισαγωγή:
   Ο ιστότοπος “www.g-team.gr” είναι μια ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα (στο εξής καλούμενο για λόγους συντομίας E-shop) εμπορίας αγνών φυσικών προϊόντων με υγειοπροστατευτικές ιδιότητες, όπως προϊόντα ελαιολάδου, προϊόντα μελισσοκομίας, αρώνια κ.λ.π. μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην εταρεία Δ. ΜΟΥΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο G-TEAM, που εδρεύει στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη 27 στην Τρίπολη,   με ΑΦΜ 999127748, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, Αρ. ΓΕΜΗ 29315114000 (στο εξής καλούμενο για λόγους συντομίας Εταιρεία). Η Εταιρεία αποτελεί τον εξ αποστάσεως πωλητή έναντι του καταναλωτή, κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • Πεδίο Εφαρμογής:
   Οι απλοί επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου (στο εξής καλούμενοι για λόγους συντομίας επισκέπτες ή χρήστες) καθώς και οι χρήστες επισκέπτες που πραγματοποιούν αγορά από το E-shop (στο εξής καλούμενοι για λόγους συντομίας πελάτες), καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι όρους & προϋποθέσεις που καθορίζουν την χρήση του και να προβαίνουν σε επίσκεψη-χρήση των υπηρεσιών του E-shopμόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.
    Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του E-shop και συνεπώς κάθε χρήστης και/ή πελάτης, που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται αναντίρρητα και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Σε περίπτωση, που κάποιος χρήστης ή πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους, τότε οφείλει να απόσχει όχι μόνο από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό.
 • Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσεως του E-shop:
    Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματός της και των πραγματοποιούμενων μέσω αυτού συναλλαγών, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες και/ή πελάτες για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
    Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του E-shop σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης. Το E-shop διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών και πελατών να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του καθώς και να τροποποιεί οποιοδήποτε πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό. Εξυπακούεται ότι η αλλαγή όρων ή η προσωρινή ή μόνιμη διακοπή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών δεν καταλαμβάνει παραγγελία, που ήδη έχει κάνει ο χρήστης.
 • Χρήση του διαδικτυακού τόπου - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
    Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής και δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση προτροπή των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια - πράξη. Η οποιαδήποτε χρήση και αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ευθύνη αποκλειστικά και μόνο του χρήστη και/ή πελάτη.
    Ο χρήστης ή/και πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί στην Εταιρεία με κάθε παράνομη πράξη, ή αθέμιτη χρήση καταχρηστική και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και υποχρεούται να κάνει χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
    Το περιεχόμενο του E-shop αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας, ή του εκάστοτε δικαιούχου του, παρατίθενται δε εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας που προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάθεση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή, μετάδοση, μεταγλώττιση, μεταβίβαση, αναδημοσίευση οιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή του εκάστοτε δικαιούχου.   Απαγορεύεται ρητώς η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο ή την Εταιρεία πάροχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 • Εγγυήσεις:
    Το E-shop εγγυάται ως προς την ποιότητα, την ταυτότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα των πληροφοριών και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών. που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο
    Οι πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα αυτά καθαυτά βασίζονται στις πληροφορίες που ο εκάστοτε παραγωγός-προμηθευτής έχει δηλώσει στο E-shop και για οτιδήποτε ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα προϊόντα, η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους παραγωγούς-προμηθευτές αυτών. H Εταιρεία έχει έναντι των χρηστών και/ή των πελατών του παρόντος διαδικτυακού τόπου τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα και ειδικότερα σε περίπτωση ελαττώματος προϊόντος που αγοράστηκε μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο πελάτης μπορεί κατόπιν επαρκούς αιτολόγησης και εντός του προβλεπόμενου σύμφωνα με τον νόμο χρόνου, να ζητήσει την αντικατάσταση του με άλλο με επιβάρυνση τα μεταφορικά έξοδα  Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και αποδείξεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την σχετική ενότητα (Πολιτική Επιστροφών).
    Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που το ελάττωμα προκλήθηκε από τον πελάτη ή από λόγους ανωτέρας βίας.
 • Περιορισμός ευθύνης:
    Το E-shop δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες και/ή πελάτες για λόγους συντήρησης, διαθεσιμότητας ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
   Η Εταιρεία όσο αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ουδεμία εξασφάλιση μπορεί να παράσχει, αλλά εγγυάται στο E-shop για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών και/ή τωνπελατών της, για τη μη διαθεσιμότητα αυτών
    Το E-shop επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
 • Παρεχόμενες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
    Στο E-shop θα βρείτε πληροφορίες και συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες (sites). Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται γενικότερα στην παρούσα ιστοσελίδα και ειδικότερα σχετικά με την υγειοπροστατευτική και θεραπευτική δράση των προϊόντων μας, έχουν αυστηρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν προτροπή σε άτομα με προβλήματα υγείας, να σταματήσουν να ακολουθούν τις ιατρικές οδηγίες κα/ή συμβουλές ή την τυχόν φαρμακευτική αγωγή που ήδη λαμβάνουν, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους. Τα προϊόντα μας δεν προορίζονται για τη θεραπεία ασθενειών. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή παίρνετε φάρμακα. 
 • "Δεσμοί" (links) προς άλλα site:                                                                                                                                                                                                              Το E-shop δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 • Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:                                                                                                                                                                                                 Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου E-shop διέπονται και ερμηνεύονται από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες και το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Συμφωνείτε λοιπόν, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Τρίπολης στην Ελλάδα, Ευρώπη για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου E-shop με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης.
 • Λοιπά θέματα:                                                                                                                                                                                                 Για θέματα Προστασίας Προσωπικών και Μη Προσωπικών δεδομένων, Cookies, Αγοράς Προϊόντων, τρόπου λειτουργίας του E-shop κ.λ.π., δείτε τις επόμενες αντίστοιχες ενότητες (links) : Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies, Αγορά Προϊόντων, Τρόποι ΠληρωμήςΈξοδα ΑποστολήςΕπιστροφές Προϊόντων, Εκπτωτικά Κουπόνια, Όροι & Προϋποθέσεις Προγράμματος Προώθησης Πωλήσεων μέσω προσκλήσεων και εκπτωτικών κουπονιών
 • Επικοινωνία:
    Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση σχετική με το E-shop οι χρήστες και/ή οι πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: +30 271 500 5035, ή να επικοινωνούν με το E-shop στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eshop@g-team.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Τ.Κ.:22131, Τρίπολη, Πελοπόνησος, Ελλάδα.